Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Våler Vekst samler inn og bruker personopplysninger.
  
Behandlingsansvarlig
Daglig leder for Våler Vekst er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som behandles av Våler Vekst knyttet til ordinært ansatte og kunder. NAV er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som gjelder for deltakere i arbeidsrettede tiltak vi leverer på oppdrag for NAV. NAV Innlandet er behandlingsansvarlig for personopplysninger som gjelder for deltakere i tiltak vi leverer på oppdrag for fylkeskommunen, VTA og AFT. NAV Våler er behandlingsansvarlig for personopplysninger som gjelder deltakere i tiltak vi leverer på oppdrag for kommunen, #los meg frem og kommunalkjøpt plass. 

Formål
For personopplysninger som gjelder ordinært ansatte er formålet med å behandle personopplysninger knyttet til personaladministrasjon, slik som utbetaling av lønn, registrering av fravær, håndtering av sykefravær osv. Personopplysninger knyttet til ansatte innhentes direkte fra den registrerte, samt fra offentlige myndigheter slik som NAV og skatteetaten. For personopplysninger som gjelder kunder er behandlingsformålet ordrebehandling og leveranse av varer og tjenester. Personopplysninger knyttet til kunder innhentes direkte fra kunden. For personopplysninger som gjelder deltaker i arbeidsrettede tiltak er formålet med behandlingen å levere en tjeneste i henhold til samarbeidsavtalen med NAV, NAV Innlandet og NAV Våler. Personopplysninger knyttet til deltakere mottar Våler Vekst fra NAV, NAV Innlandet og NAV Våler. I tillegg innhenter Våler Vekst personopplysninger direkte fra deltaker.  

Behandlingsgrunnlag 
Personopplysningsloven artikkel 6 b.

Den registrertes rettigheter 

 • Rett til begrenset behandling: den registrerte kan ha rett til å kreve begrensning av behandling av egne personopplysninger. Dette innebærer at personopplysningene ikke kan brukes til noe, kun lagres.
 • Rett til innsyn: den registrerte har rett til innsyn i personopplysninger som gjelder en selv. 
 • Rett til sletting: den registrerte har rett til å be om at Våler Vekst retter eller sletter opplysninger om den registrerte når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige.
 • Rett til dataportabilitet: den registrerte har rett til å ta med seg sine personopplysninger fra en virksomhet til en annen. 
 • Retten til å motsette seg automatiserte avgjørelser og profilering: automatiserte avgjørelser er beslutninger som utelukkende baseres på maskinell behandling. Med profilering menes å utføre en maskinell analyse for å vurdere en persons helse, økonomiske situasjon, arbeidsprestasjoner, interesser, adferd eller lignende. 

  Ønsker du å gjøre dine rettigheter gjeldende kan du få bistand til dette av behandlingsansvarlig. Se kontaktopplysninger nederst på siden.

Behandlingens varighet
Personopplysninger som Våler Vekst behandler knyttet til ansatte vil bli slettet ett år etter at ansettelsesforholdet er avsluttet. Unntak fra dette er personopplysninger som behandles i henhold til regnskapsloven. Personopplysninger som Våler Vekst behandler knyttet til Våler Vekst sine kunder vil bli slettet fem år etter at siste ordre er registrert. Personopplysninger knyttet til deltakere slettes tre måneder etter at sluttrapport er sendt NAV. 

Sikring av personopplysninger
Våler Vekst lagrer personopplysningene i egnede datasystem. Alle systemene har tilgangsstyring som sikrer at uvedkommende ikke har tilgang til personopplysninger. 

Utlevering av personopplysninger
Våler Vekst utleverer ikke personopplysninger for ansatte eller kunder til tredje part, med mindre det er et offentlig organ som krever opplysningene hjemlet i lov. Når det gjelder
personopplysninger knyttet til deltakere utleveres opplysningene kun til behandlingsansvarlig, dvs NAV, NAV Innlandet og NAV Våler. 

Personvernombud/personvernansvarlig
Et personvernombud/personvernansvarlig er en person som er utpekt av en behandlingsansvarlig og godkjent av Datatilsynet. Personvernombudet har som oppgave å bidra til at den behandlingsansvarlige følger regelverket for personvern.

Dette innebærer blant annet å:

 • Påse at behandlinger av personopplysninger blir meldt til ombudet og at meldingene inneholder korrekte og tilstrekkelige opplysninger.
 • Føre en systematisk og offentlig tilgjengelig fortegnelse over behandlingene. 
 • Påse at behandlingsansvarlig har et system for internkontroll som tilfredsstiller personopplysningslovverket. 
 • Bistå de registrerte med å ivareta deres rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger, å påpeke brudd på personopplysningsloven overfor behandlingsansvarlig.
 • Gi Datatilsynet opplysninger dersom tilsynet ber om det, herunder foreta undersøkelser i konkrete saker og holde seg orientert om utviklingen innen personvern. 
 • Gi råd og veiledning til behandlingsansvarlig om behandling av personopplysninger og reglene for dette.  

Kontaktinformasjon behandlingsansvarlig
Thor Arnstein Berg, thor@valervekst.no, tlf: 959 81 173
Kontaktinformasjon personvernansvarlig:   
Robert Langmoen, robert@valervekst.no, tlf: 489 57 494 

For mer informasjon om Våler Vekst sin behandling av personopplysninger se: «Prosedyre for behandling av personopplysninger for deltakere i arbeidsrettede tiltak» som du får ved henvendelse til behandlingsansvarlig. Du kan også ta kontakt med din veileder eller arbeidsleder.