Våre tiltak

VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA)

Kan tilbys personer som har behov for arbeid, bor i Våler kommune og har 50 prosent uføregrad eller mer. Arbeidet tilpasses den enkeltes ønske og yteevne.

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid?
Dersom du har eller i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging kan du være aktuell for tiltaket.

Hva bidrar arbeidet til?
Utvikling av dine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.

Hva er varigheten på tiltaket?
Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Hvordan søker du?
Det er ditt lokale NAV kontor som sørger for innsøking til oss.

Hvilke økonomiske ytelser får man under tiltaket?
Du mottar uførepensjon etter folketrygdloven. Om du i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon beholder du den ytelsen du har inntil varig uførepensjon er innvilget.

Los meg frem

Målgruppen til dette tilbudet er sosialstønadsmottakere bosatt i Våler kommune. Aktuelle deltakere blir henvist fra NAV Våler. Ungdom under 30 år er prioritert i tiltaket, men det er også åpent for de over 30 år.

Hva er formålet med Los meg frem?
Formålet med Los meg frem er å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid, utdanning eller bli selvforsørget på andre måter. 

Hva inneholder tiltaket?
Målet er å gi arbeidstrening og styrke den enkeltes muligheter til å bli selvforsørget. Arbeidstreningen foregår både internt ved Våler Vekst, men også ved ordinære bedrifter der det er hensiktsmessig. Deltakerne får en fast veileder å forholde seg til, og det er også denne som vil stå for kontakten med NAV. Innholdet i tiltaket er individuelt tilpasset hver enkelt deltaker. Felles for alle er å styrke hver enkelt sin mulighet til å bli selvforsørget.

Hva er varigheten på tiltaket?
Tiltaket er individuelt tilpasset og varigheten blir derfor vurdert individuelt i hvert enkelt tilfelle. 

Karriereveiledning Vip24
Vip24 er et karriere-livsmestringsverktøy som har fokus på den enkeltes styrker og motivasjonsfaktorer. Målet er å la deltakeren ta større ansvar for egen selvledelse - hele livet. 

Du får muligheten til:

  • Karriereveiledning - vip24
  • Arbeidstrening internt
  • Arbeidstrening ekstern bedrift
  • Jobbsøk
  • Bistå ved jobbintervju
  • Kursing