Rettighetsdokumenter

Rettigheter og plikter

Rettigheter og plikter for deg som er ansatt eller har et attføringsløp ved Våler Vekst.

Alle har rett til:

 • Å behandles rettferdig og likt. 
 • Å bli møtt med forståelse for alle egne behov.
 • At det jobbes etter en plan som er bestemt av deg selv.
 • Å selv bestemme hva som skal hentes inn og deles ut av informasjon om deg selv.
 • Å få en yrkesskadeforsikring. 
 • Høy kvalitet på de tjenestene man mottar.
 • Penger fra NAV.
 • At arbeidsmiljøloven blir fulgt. 
 • At alle klager blir behandlet på en rettferdig måte. 
 • Å få en egen veileder.

 • Å få se det som er skrevet om deg selv.
 • Å få tilpasset tilbudet fra Våler Vekst ut fra sine egne behov.

Alle har plikt til:
 • Å bidra til at Våler Vekst er et bra sted å være.
 • Å følge NAVs regler. 
 • Å møte til avtalt tid, og eventuelt ringe og si fra om du ikke kommer.
 • Å følge bedriftens arbeidsreglement.
 • Å jobbe for å nå egne mål.
 • Å si fra om noe er galt.
 • Å følge bedriftens regler for bruk av data. 

Verdier

Vårt arbeid bygger på disse verdibegrepene: 
RESPEKT - TRYGGHET - GLEDE - TILLIT - UTVIKLING

Last ned vårt verdidokument nedenfor:

Etiske retningslinjer

Anerkjennelse av enkeltindividets frihet og selvbestemmelse. 

Gjennom brukermedvirkning styrke den enkeltes mulighet for mestring og kontroll over eget liv.

Alle mennesker er likeverdige og har krav på et verdig liv.

Diskriminering på grunnlag av nasjonalitet, hudfarge, språk, kultur, klasse, kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemming, religiøs tro eller politisk oppfatning er ikke akseptabelt her hos oss. 

Vi skal ha gode relasjoner til hverandre. 
Disse relasjonene skal være preget av tillit, åpenhet, redelighet, omsorg og nestekjærlighet. 

Vi skal vise respekt for enkeltmenneskets individuelle behov og integritet.
Vi skal bevisst utøve etisk klokskap og et avklart og profesjonelt forhold til egne handlinger, motiver og verdier.

Vi skal ha redelige forretningsmetoder.
I møte med våre omgivelser, kunder og forretningsforbindelser, skal Våler Vekst være preget av at vi holder avtaler og oppfyller våre forpliktelser. Vi skal sikre rett kvalitet og kundetilfredshet.

 Vi har alle et ansvar.

Vi har alle et ansvar i henhold til Våler Vekst sine etiske retningslinjer, og skal derfor varsle ved kritikkverdige forhold som brudd på lover og forskrifter, interne regler og etiske normer, kriminelle forhold, forhold som truer liv eller helse. 

Klagebehandling

Formål:
Dersom du som deltaker mener at du ikke har fått de tjenester du har krav på i forhold til den tjenesten Våler Vekst AS skal tilby, har du rett til å klage på dette. På lik linje har du rett til å klage på den ytelsen du har i tiltaket. Ved å levere en klage, setter du fokus på produktet/tjenesten, samt kritikkverdige forhold i bedriften, og bidrar dermed til å gjøre Våler Vekst til en enda bedre bedrift. 

Klage kan skje ved:

 • Brudd på taushetsplikt
 • Brudd på regler og etiske normer
 • Mobbing, trakassering, diskriminering, vold 
 • Rusmisbruk
 • Dårlig arbeidsmiljø 
 • Forhold som er til fare for personers liv og helse 
 • Tyveri
 • Mangelfull opplæring, mangelfull veiledning, eller ved uoverensstemmelse med ansatte ved Våler Vekst
 • Manglende oppfølging av handlingsplanen
 • Uenighet om veileders konklusjoner i rapporter til NAV
 • Uenighet om ytelse i tiltak
 • Øvrige forhold som man finner kritikkverdige


Fremgangsmåte ved klage:
Du benytter eget klageskjema når du skal levere en klage. Dette finner du i Arbeidsmappa og på hjemmesiden til Våler Vekst. Ved en klage leveres ferdig utfylt skjema til nærmeste leder. Dersom klagen gjelder denne lederen, skal en levere skjema til daglig leder. Husk å ta kopi av alle dokumenter som blir levert. Dersom du ikke kan benytte deg av skjemaet, kan klagen fremmes muntlig. Du vil da få hjelp til å fylle ut klageskjemaet. Anonyme klager behandles ikke. 

Etter mottak av klage skjer følgende:
Saken forsøkes løst sammen med nærmeste leder ved Våler Vekst AS og deg. Ønsker du det kan eventuelt saksbehandler ved NAV eller andre offentlige støttepersoner være tilstede.

Ved løst sak:
Referat fra møtet underskriver av begge parter. Arkiveres i klagepermen.

Ved uløst sak: Dersom man ikke løser saken på klager/leder nivå, fremmes klagen videre til daglig leder.

Ved uløst sak internt ved Våler Vekst: Saken kan da sendes din saksbehandler ved NAV, som hjelper deg i den videre kontakten med Våler Vekst AS. 

Klage rettet mot daglig leder: Klagen rettes til styreleder ved Våler Vekst AS. 

Dersom det er uenighet om enkeltvedtak som omhandler deg, eller dersom du er uenig i innhold og konklusjon i en halvårs- eller sluttrapport til NAV, så finnes det et eget punkt i rapporten hvor dine kommentarer kan skrives inn. Du har også mulighet til å varsle om kritikkverdige forhold ved Våler Vekst AS. Dette kan gjøres anonymt.