Verdier

Vårt arbeid bygger på disse verdibegrepene:
 
RESPEKT - TRYGGHET - GLEDE - TILLIT - UTVIKLING
 
 
Respekt 
Vi har som nevnt valgt ut fem ulike verdibegreper. Fire av disse begrepene er på mange måter enkeltelementer som hører til innunder dette altomfattende verdibegrepet; respekt
Slik sett kan man si at verdibegrepet respekt ligger helt i bunnen av vårt verdigrunnlag, og det blir da også nødvendig å tydeliggjøre hva vi legger i dette begrepet.
”Det å ha respekt for et annet menneske betyr blant annet at det andre mennesket opplever å bli sett og hørt, og at det vi ser og hører blir verdsatt og dermed utgjør en forskjell ”.
Respekt er et altomfattende begrep som krever at man er seg selv bevisst for at ordet skal få praktisk mening. Dette er et verdibegrep som vil kunne oppleves å stå litt i veien for raske og rasjonelle løsninger, men som er helt avgjørende i et moderne rehabiliteringsperspektiv. Respekt handler om å verdsette hverandre og det mangfoldet vi utgjør sammen. I vår arbeidshverdag finnes det få eller ingen fasitsvar. Ved å la flere slippe til med sine tanker og meninger bygger vi vårt arbeide og våre beslutninger på et enda bredere grunnlag, noe som i sin tur vil gi enda bedre resultater. Et slik mangfold bidrar også til å sikre at Våler Vekst og menneskene knyttet til bedriften, er i utvikling – at alle når sine mål. Uten den dynamikken som ulikhetene skaper, ville Våler Vekst vært en statisk bedrift som i liten grad ville levd opp til sine intensjoner.
 
For at alle skal få muligheten til å bidra til fellesskapet, er vi avhengige av å skape trygge rammer for den enkelte slik at man blir i stand til å dele sine tanker og meninger med andre. Dette innebærer blant annet at selv om et forslag ved en anledning ikke er godt, er det all grunn til å glede seg over at personen faktisk bidrar. God informasjon, kontinuitet, ærlighet og åpenhet er sentrale begreper innunder begrepet respekt, og er viktige forutsetninger for å skape den tryggheten og forutsigbarheten vi er avhengige av for å bidra, herunder også å ”tørre å ta feil”.  
Respekt handler også om å stille krav og ha forventninger til våre medmennesker. På samme måte som en kunde eller en bruker har krav og forventninger til oss, så skal vi også ha våre forventninger og krav til dem. Det er i denne sammenhengen viktig at disse kravene og forventningene står i forhold til hva som er rimelig for den annen part å innfri. Det blir derfor avgjørende at man gjennom åpne og ærlige samtaler justerer sine krav og forventninger opp mot den andres forutsetninger. Det er også avgjørende at alle parter er klar over hvilke krav og forventninger vi har til hverandre.
 
Trygghet
Forutsigbarhet er en tilbakevendende faktor for menneskers opplevelse av trygghet. Det å ”vite” har for oss mennesker stor betydning, og sett i lys av den store usikkerheten som knytter seg til mange av våre brukeres totale livssituasjon, blir det enda viktigere å bidra til at Våler Vekst er trygg arena. Det å bygge opp gode relasjoner, våge å snakke om det som er vanskelig og være ærlige ovenfor hverandre, vil skape de beste forutsetninger for at alle skal kjenne seg trygge på Våler Vekst. For å skape forutsigbarhet, er det også avgjørende at det finnes en kontinuitet i arbeidet, noe som blant annet forutsetter at alle følger opp det ansvar den enkelte har, og de avtaler som gjøres blir holdt.
Trygghet ved Våler Vekst strekker seg selvfølgelig også utover ”brukerperspektivet”. Det er viktig at Våler Vekst oppleves som en trygg arbeidsplass for at bedriften skal kunne holde på sine dyktige medarbeidere, og tiltrekke seg de best kvalifiserte søkerne ved rekruttering. Trygghet for ansatte innebærer; økonomisk forsvarlig drift, tydelig og god dialog med ledelsen, faglig utvikling og et godt psykososialt arbeidsmiljø.
 
Glede
Glede handler om tilhørighet og samspill. Et smil, en hyggelig kommentar, oppmerksomhet – alt bidrar til den gode følelsen av å være inkludert i et felleskap. Vi kan ikke ”vedta” glede, men det er vårt felles ansvar å i bidra til trivsel og godt humør. God innsats, et vel gjennomført kurs, en god dag, en hyggelig familieopplevelse – del det med hverandre – vis interesse og oppmerksomhet. Et positivt og entusiastisk miljø skaper grobunn for glede. Vi skal være hjelpsomme og gi det lille ekstra. Med en slik bedriftskultur åpner vi opp for å skape et trygt miljø, hvor mennesker kan utfylle hverandre med sine styrker og svakheter og hvor vi sammen får gjort mer enn vi ville gjort alene. 
 
Tillit
Tillit er en viktig faktor for at mennesker skal våge seg ut i ”ukjent og utrygt farvann”. Vi skal gjennom å være ærlige og åpne mot hverandre bidra til å skape denne tilliten. Våler Vekst skal være en plass hvor vi skal møte hverandre som medmennesker, uavhengig av roller og profesjoner. Vi skal forplikte oss til å følge opp de forpliktelser vi har og de avtaler vi gjør, samt vise redelighet og omsorg for hverandre.  
 
Utvikling 
For oss betyr det at noe er i utvikling, at det er noe som er i bevegelse og vekst. I vår bransje står vi ovenfor stadige endringer i forhold til hva omverdenen forventer av oss. Uten å ha fokus på kontinuerlig forbedring og utvikling, vil vi ikke kunne leve opp til de forpliktelser vi har påtatt oss gjennom våre visjoner. 
Ved Våler Vekst skal både bedriften og menneskene som er tilknyttet denne oppleve at det er rom for kreativitet og endringer. Hvis vi ikke er åpne for å lytte til våre omgivelser, vil vi legge lokk på alle de gode ideer og tanker som vi er avhengige av for å nå vårt felles mål. Og dette må forstås i videste forstand. En god ide blir ikke dårligere av at den kommer fra en av våre brukere eller en tilfeldig besøkende. 
For bedriften Våler Vekst innebærer det å løfte frem utvikling som et verdibegrep, at man sikrer seg å være en innovativ og nyskapende bedrift, som til enhver tid har den produktportefølje som etterspørres av NAV, våre brukere, øvrige kunder og samarbeidspartnere. Videre vil denne forståelsen av utvikling bidra til å utvikle nye produkter og tjenester som vi kan tilby før de etterspørres. Dette skal sikre at Våler Vekst blir foretrukket fremfor andre leverandører av samme tjenester og produkter.
Hos Våler Vekst skal også menneskene være i utvikling. Gjennom individuelle og felles aktiviteter skal alle våre ansatte oppleve at de er med å kontinuerlig forme Våler Vekst til å være den bedriften vi ønsker den skal være. Våre brukere skal oppleve at det å få være her hos oss på Våler Vekst, også betyr at de får være i utvikling. For at man skal oppleve reell positiv utviklingen, forutsetter det at man sikrer kontinuitet i utviklingsarbeidet. Dette betyr at skal verdibegrepet få den praktiske effekten vi ønsker, forutsetter det at vi alle forplikter oss til å bidra til kontinuitet i vårt arbeide.