Våre tiltak

Våler Vekst AS tilbyr tre arbeidsmarkedstiltak.

 VTA:

 

 

 Kan tilbys personer som har behov for arbeid, bor i Våler kommune og har 50 prosent uføregrad eller mer. Arbeidet tilpasses den enkeltes ønske og yteevne.

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid?

 

Dersom du har eller i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging,

kan du være aktuell for tiltaket.

 

Arbeidet skal bidra til:

 

Utvikling av dine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og

kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.

Du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.

 

Varighet på tiltaket:

 

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak,

utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

 

Hvordan søker du?

 

Det er ditt lokale NAV kontor som sørger for innsøking til oss

 

Økonomiske ytelser under tiltaket

 

Du mottar uførepensjon etter folketrygdloven. Om du i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon beholder du den ytelsen du har inntil varig uførepensjon er innvilget.


#Los meg frem:

 

 

Målgruppen til dette tilbudet er sosialstønadsmottakere bosatt i Våler kommune. Last ned informasjonsbrosjyre.

AFT:

 

 

Arbeidsforberedende trening skal bidra til at du får prøve ut din arbeidsevne og til å styrke dine muligheter for å få ordinært arbeid

 

 Hva tilbys?

 

  • Du får tilbud om avklaring og kartlegging av ressurser og karriereveiledning
  • Utprøvning av arbeidsevne og arbeidstrening i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø
  • Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse
  • Bistand til å finne passende arbeidspraksis i ordinær virksomheter med sikte på ansettelse i ordinært arbeidsliv
  • Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølgning i ordinært arbeidsliv

Økonomiske ytelser under tiltaket:

 

I tiltaksperioden mottar du ikke lønn, men har en økonomisk ytelse fra NAV.

 

Varighet på tiltaket:

 

Arbeidsforberedende trening kan vare i inntil ett år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.

Hvordan søker du?

 

Det er ditt lokale NAV kontor som sørger for innsøking til oss.