Etiske retningslinjer

 
Anerkjennelse av enkeltindividets frihet og selvbestemmelse. 
Gjennom brukermedvirkning styrke den enkeltes mulighet for mestring og kontroll over eget liv.
 
Alle mennesker er likeverdige og har krav på et verdig liv. 
Diskriminering på grunnlag av nasjonalitet, hudfarge, språk, kultur, klasse, kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemming, religiøs tro eller politisk oppfatning er ikke akseptabelt her hos oss.
 
Vi skal ha gode relasjoner til hverandre. 
Disse relasjonene skal være preget av tillit, åpenhet, redelighet, omsorg og nestekjærlighet.
 
 
Vi skal vise respekt for enkeltmenneskets individuelle behov og integritet. 
Vi skal bevisst utøve etisk klokskap og et avklart og profesjonelt forhold til egne handlinger, motiver og verdier.
 
 
Vi skal ha redelige forretningsmetoder. 
I møte med våre omgivelser, kunder og forretningsforbindelser, skal Våler Vekst være preget av at vi holder avtaler og oppfyller våre forpliktelser. Vi skal sikre rett kvalitet og kundetilfredshet.
 
 
Vi har alle et ansvar.  
Vi har alle et ansvar i henhold til Våler Vekst sine etiske retningslinjer, og skal derfor varsle ved kritikkverdige forhold som brudd på lover og forskrifter, interne regler og etiske normer, kriminelle forhold, forhold som truer liv eller helse.